adj.

Peter's, of Peter;
—րեան վէմ, St. Peter;
St. Peter's successors;

s.

—ք, followers, colleagues or companions of St. Peter.

adj.

Որ ինչ անկ է պերոսի վիմին հաւատոյ.

Պետրոսեան օրինակութեամբն (այսինքն ըստ օրինակին պետրոսի). (Նար. ՟Լ՟Է։)

Զամպն՝ արեգական ծածկոյթ՝ պետրոսեան հօտէն հալածեաց. (Շ. տաղ.։)

Գովեալ գնդին պետրոսեան րամին այսօր (ի վերնատուն) զգեցոյց հոգին՝ թագ արքայական լուսատեսիլ փայլմամբ. (Տաղ.։)

Շնորհեա սմա ընդ պետրոսեան աթոռակցութիւնսն վերադասիլ. (Մաշտ.։)

s.

ՊԵՏՐՈՍԵԱՆՔ. գ. οἰ περὶ Πέτρον Petrus et socii sui. Առաքեալք՝ դասակիցք եւ ընկերք պետրոսի.

Յորժամ առ պետրոսեանսն եկն, ասէ ցնոսա. շոշափեցէ՛ք զիս եւ տեսէք. (Ածազգ. ՟Ա։)

Ընդ աբրահամեացն եւ ընդ պետրոսեանցն գլխաւորութեանց դասակարգեա՛. (Խոսր.։)

Որպէս ի լերինն ամպ լուսաւոր հովանանայր պետրոսեանց. (Պիտառ.։)

Որպէս եւ Յաջորդք եւ հետեւողք պետրոսի՝ հռովմայեցիք.

Ի պետրոսեանցն եմ առաքեալ, քարոզակցիդ փրկանք եղեալ. (Շ. վիպ.։)