np.

Peroz.

s.

ՊԵՐՈԶ կամ ՊԷՐՈԶ. ՊԵՐՈԶՈՏՆ. Փոխանակ գրելոյ Պերիզոստր. այն է ըստ յն. περίζωστρα . Գլխաշուք, կամ գոտի. fascia capitis, et cingulum.

Առին զպերոզս պարանոցի նորա շաղախեալ արետմբ։ Առին զհողաթափ սրբոյն Հռիփսիմեայ, եւ զպէրոզ պարանոցի. (Հ. փետր. ՟Ժ՟Զ. եւ Հ. հոկտ. ՟Զ.։)

հողաթափ մի սրբոյն հռիփսեմեայ, եւ պերոզոտն ներկեալ արեամբ. (Վրդն. պտմ.։) (Յայլ օրինակս գրի շղարշ, կամ Դաստակառ. զորս տեսցես)։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պերոզոտ

Voir tout