vn.

cf. Պիտանամ.

չ.

δέομαι opus habeo. Պէտս ունել՝ իրիք, կամ իմիք. cf. ՊԻՏԱՆԱՄ.

Պիտայ քո, եւ մոլորեցոյց զքեզ. (գրեալ էր՝ պիտակք. բայց յն. պետս ունի քո). (Սիր. ՟Ծ՟Գ.. 7։)

Պիտային եղառածիցն ճարտասանք վասն չորից պատճառաց. (Անյաղթ վերլծ. արիստ.։)

Իսկ (Փիլ. այլաբ.)

Պիտայ ահարոն աստուածասիրին մովսէսի՝ բժշկել զխոտորումն մարիամու , այժմու յն. այսինքն աղաչէ։

ՊԻՏԱԼ. որպէս Պիտոյ լինել.

Սրբութիւն ոչ աստուածութեանն պիտայր, այլ մարմին (կամ մարմնոյ). (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես պիտամ
դու պիտաս
նա պիտայ
մեք պիտամք
դուք պիտայք
նոքա պիտան
Imparfait
ես պիտայի
դու պիտայիր
նա պիտայր
մեք պիտայաք
դուք պիտայիք
նոքա պիտային
Aoriste
ես պիտացի
դու պիտացեր
նա պիտաց
մեք պիտացաք
դուք պիտացէք
նոքա պիտացին
Subjonctif
Présent
ես պիտայցեմ
դու պիտայցես
նա պիտայցէ
մեք պիտայցեմք
դուք պիտայցէք
նոքա պիտայցեն
Aoriste
ես պիտացից
դու պիտասցես
նա պիտասցէ
մեք պիտասցուք
դուք պիտասջիք
նոքա պիտասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պիտար
դուք մի՛ պիտայք
Impératif
դու պիտա՛
դուք պիտացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու պիտասջի՛ր
դուք պիտասջի՛ք