adj.

turpiloquent, foulmouthed, nasty, ribald, filthy, obscene, blaspheming, cursing.

adj.

αἱσχρολόγος turpiloquus. Ուր իցեն պիղծ եւ զազիր բանք.

Զխեղկատակութիւնս. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 8։)

Այլ ի պղծաբան եւ ի զազրական խօսից ամենայն աղանդոց ի բաց մերժեսջիր զքեզ. (Եփր. ՟բ. տիմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պղծաբանութիւն, ութեան

Voir tout