s.

chalcoceramus.

adj. s.

χαλκοκέραμος chalcoceramus. Որ ինչ է ի պղնձոյ եւ ի խեցւոյ, կամ ունի զնոցին նմանութիւն.

Յաղադս թէ զիարդ խոցեալ լինի արէս, կամ որպէս ի պղնձախեցի զընդանեալ։ Կապեցաւ ի պղնձախեցի. եւ պղնձախեցի՝ քաղաք է, այսպէս կոչեցիալ. եւ կամ տեսակ դժուարագոյն եւ դժուարալոյծ կապանաց. (Նոննոս.։)