vn.

to be coppered, changed into bronze.

չ.

χαλκοῦμαι in aes vertor. Որպէս պղինձ լինել. պնդանալ. խստանալ երկնից իբրեւ զպղինձ, եւ ոչ տեղալ զանձրեւ յերկիր.

Երկինք պղնձանան, եւ երկիր չորանայ. (Ճ. ՟Ը.։)

Երկինք պղնձացան, ոչ եթէ զբնութիւն փոխեալ, այլ զներգործութիւն սանձեալ. (Շ. յկ. ՟Կ՟Ը։)

Երկինքն որ պղնձացաւ ի վերայ հարցն նոցա ըստ անիծից օրինացն. (Լմբ. զքր.։)

Օդք պղնձացեալք, եւ ամպք սանձեալ. (Ոսկ. հերոդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես պղնձանամ
դու պղնձանաս
նա պղնձանայ
մեք պղնձանամք
դուք պղնձանայք
նոքա պղնձանան
Imparfait
ես պղնձանայի
դու պղնձանայիր
նա պղնձանայր
մեք պղնձանայաք
դուք պղնձանայիք
նոքա պղնձանային
Aoriste
ես պղնձացայ
դու պղնձացար
նա պղնձացաւ
մեք պղնձացաք
դուք պղնձացայք
նոքա պղնձացան
Subjonctif
Présent
ես պղնձանայցեմ
դու պղնձանայցես
նա պղնձանայցէ
մեք պղնձանայցեմք
դուք պղնձանայցէք
նոքա պղնձանայցեն
Aoriste
ես պղնձացայց
դու պղնձասցիս
նա պղնձասցի
մեք պղնձասցուք
դուք պղնձասջիք
նոքա պղնձասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պղնձանար
դուք մի՛ պղնձանայք
Impératif
դու պղնձացի՛ր
դուք պղնձացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու պղնձասջի՛ր
դուք պղնձասջի՛ք