va.

cf. Պճնեմ.

ն.

ՊՃՆԱԶԱՐԴԵՄ ՊՃՆԱԶԱՐԴԻՄ. Պճնութեամբ զարդարել, իչ. շքեղազարդել, իլ. սազել.

Եօթնպատիկ պճնազարդէ զնա. (Ասող. ՟Բ. 2։)

Դասակարգեա պճնազարդեալ պայծառակերպութեամբ. (Խոսր.։)

Զնկար անկուածոյ ճառիս դրուատի՝ պայծառապէս պճնազարդեցից. (Նար. առաք.։)

Կոհակք լերանց վարսագեղեալ պճնազարդեցան. (Թէոդոր. կուս.։)

Իպատուական երանգէ նիւթոց զգեստաւորեալ պճնազարդէր. (Յհ. կթ.։)

Պայծառերանգ նիւթով զգեստաւորեալ պճնազարդէր։ Ընդէ՞ր այդպէս պճնազարդիս. (Ասող. ՟Բ. 2։)