adj.

highly adorned, well dressed.

adj.

Պաճուճեալ պճնութեամբ. պճնազարդ.

Հարսն սիրելի եւ գեղեցկատիպ՝ պճնապաճոյճ զգեստիւ զարդարեալ՝ զբնութիւնս մեր անուանելով. (Անան. եկեղ։)

Ընդէ՞ր այդպէս պճնապաճոյճ լինիս. (Յհ. կթ.։)