s.

dandyism, affectation in dress.

s.

Պճնողն գոլ. եւ Գեղապանծութիւն.

Վասն պճնողութեան եւ հպարտութեան. (էջ ի դժոխս. Մխ. ապար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պճնողութիւն պճնողութիւնք
accusatif պճնողութիւն պճնողութիւնս
génitif պճնողութեան պճնողութեանց
locatif պճնողութեան պճնողութիւնս
datif պճնողութեան պճնողութեանց
ablatif պճնողութենէ պճնողութեանց
instrumental պճնողութեամբ պճնողութեամբք