vn.

to grow stronger, to become hard or tough, to harden, to be strengthened.

ՊՆԴԱՆԱԼ. որ առաւել վարի ռմկ. պնտանալ, պիտնալ. cf. պնդացող։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես պնդանամ
դու պնդանաս
նա պնդանայ
մեք պնդանամք
դուք պնդանայք
նոքա պնդանան
Imparfait
ես պնդանայի
դու պնդանայիր
նա պնդանայր
մեք պնդանայաք
դուք պնդանայիք
նոքա պնդանային
Aoriste
ես պնդացայ
դու պնդացար
նա պնդացաւ
մեք պնդացաք
դուք պնդացայք
նոքա պնդացան
Subjonctif
Présent
ես պնդանայցեմ
դու պնդանայցես
նա պնդանայցէ
մեք պնդանայցեմք
դուք պնդանայցէք
նոքա պնդանայցեն
Aoriste
ես պնդացայց
դու պնդասցիս
նա պնդասցի
մեք պնդասցուք
դուք պնդասջիք
նոքա պնդասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պնդանար
դուք մի՛ պնդանայք
Impératif
դու պնդացի՛ր
դուք պնդացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու պնդասջի՛ր
դուք պնդասջի՛ք