vn.

cf. Պոռնկիմ.

չ.

cf. պոռնկիլ.

Կապեաց երբեմն պօղոս՝ որ ի կորնթոս պոռնկացաւն, եւ արձակեաց զնա սրտիւն ապաշխարեալ. (Սեբեր. ՟Ժ՟Զ։)

Ի կորնթոս՝ զոմն պոռնկացեալ պօղոս ուղղէր. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 37. տպ. պոռնկեցեալ։)

Կապեաց երբեմն պօղոս ի կորնթոս զպոռնկացեալն. (Ոսկիփոր.։)

Զպոռնկացեալսն բառնալ ի միջոյ (այլ ձ. զպոռնկեցեալսն)։ Զօրէն պոռնկացելոց կանանց. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես պոռնկանամ
դու պոռնկանաս
նա պոռնկանայ
մեք պոռնկանամք
դուք պոռնկանայք
նոքա պոռնկանան
Imparfait
ես պոռնկանայի
դու պոռնկանայիր
նա պոռնկանայր
մեք պոռնկանայաք
դուք պոռնկանայիք
նոքա պոռնկանային
Aoriste
ես պոռնկացայ
դու պոռնկացար
նա պոռնկացաւ
մեք պոռնկացաք
դուք պոռնկացայք
նոքա պոռնկացան
Subjonctif
Présent
ես պոռնկանայցեմ
դու պոռնկանայցես
նա պոռնկանայցէ
մեք պոռնկանայցեմք
դուք պոռնկանայցէք
նոքա պոռնկանայցեն
Aoriste
ես պոռնկացայց
դու պոռնկասցիս
նա պոռնկասցի
մեք պոռնկասցուք
դուք պոռնկասջիք
նոքա պոռնկասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պոռնկանար
դուք մի՛ պոռնկանայք
Impératif
դու պոռնկացի՛ր
դուք պոռնկացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու պոռնկասջի՛ր
դուք պոռնկասջի՛ք