Ռամկականն բառիս՝ Բուրգն.

Պուրճքն եղիայի եւ ճանկալեսին չեն փոքր քան զեկեղեցին նիկոմիդացւոց. (Բրսղ. մրկ.։)

ՊՈՒՐՃ, պրճեր, ըստ արտբացւոց ոճոյ՝ է Աստեղատուն զոդիակոսի եւ կենդանակերպ. պուրճ.

Տե՛ս զլուսինն՝ երբ յայն պուրճն լինի, որ չէ զանելոյ եւ սերմանելոյ. (Վստկ. ՟Խ՟Գ։)

Բայց աստեղացս այս որոշեն տուն եւ կայան ... զի որք պըրճեր՝ եւ կենդանեաց են կերպարան, զոմանըս տուն նոցին ասեն իւր կերպարան. (Երզն. ոտ. երկն.։)