s.

coronation;
crowning.

s.

Պսակիլն.

Յուզարկեալք գնացին՝ կոչեցեալք ի պսակումն. (Փարպ.։)

Հապա առաքինիք, եհաս ժամ պսակման մերոյ. (Եղիշ. ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պսակումն պսակմունք
accusatif պսակումն պսակմունս
génitif պսակման պսակմանց
locatif պսակման պսակմունս
datif պսակման պսակմանց
ablatif պսակմանէ պսակմանց
instrumental պսակմամբ պսակմամբք