adj.

sculptured with various fruits.

adj.

Ուր քանդակեալ իցեն նմանութիւնք պտղոց.

Են առ մեզ աթոռք չորեքտասանի, իւրաքանչիւր ի նոցանէ ունելով տախտակս պտղաքանդակս. (Տէր Իսրայէլ. ապր. ՟Ի՟Գ.։)