adj. s.

follower of St. Paul;
—ք, St. Paul's companions.

adj.

ՊՕՂՈՍԵԱՆ կամ ՊԱՒՂՈՍԵԱՆ. ինչ անկ է սրբոյն պօղոսի առաքելոյ.

Պարծանք պօղոսեան. (Շար.։)

Եւ հետեւող սրբոյն Պօղոսի.

Եւս պօղոսեան եմ, եւ միւսն՝ եթէ ես պօղոսեան. (՟Ա. Կոր. ՟Ա. 12։)

s.

ՊՕՂՈՍԵԱՆՔ եանց. գ. Պօղոս եւ ընկերք կամ գործակիցք նորա.

Եւ ամբարձեալ ի պափէ պօղոսեանց՝ եկին ի պերդէ պամփիլեայ. (Գծ. ՟Ծ՟Գ. 13։)