s.

fracture, breakage.

s.

ՋԱԽՈՒՄՆ կամ ՋԱՂԽՈՒՄՆ. Ջախելն, եւ ջախիլն.

Եհար, եւ ցրուեաց զուղեղն. (եւ այսպիսի ջախմամբ վախճանեցաւ։ Ջախմամբ անդամոց) (մարտիրոսաց). (Խոր. ՟Բ. 43։ Շ. տաղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ջախումն ջախմունք
accusatif ջախումն ջախմունս
génitif ջախման ջախմանց
locatif ջախման ջախմունս
datif ջախման ջախմանց
ablatif ջախմանէ ջախմանց
instrumental ջախմամբ ջախմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ջախջախումն, ման

Voir tout