va.

to illuminate, to light up.

ՋԱՀԱԶԱՐԴԵԼ ՋԱՀԱԶԱՐԴԻԼ. Որպէս ջահիւք զարդարել կամ իլ. լուսազարդել. պայծառացուցանել, պայծառանալ.

Ջահազարդեցան զամբարափայլ անշէջ լուսով. (Յհ. կթ.։)