adj.

carrying a lamp or a torch.

s.

lamp-bearer, torch-bearer.

adj.

Որ կրէ յինքեան զջահ.

Զկարապետն տուընջեան՝ զառաւօտն յովհաննէս՝ սպանմամբ ելոյց, զգեղեցկապէս ջահակիրն, զճրագն հաւատոց. (Բաբիղ. յհ. մկ.։)