va.

to shine like a torch, to irradiate.

ն.

Ջահաւորել. ծագել. պայծառացուցանել.

Լուսաւորիք զիւերանց լոյսն՝ յակնարկել ճառագայթից նորա՝ ի մէջ արարածոց նորա ջահացուցանեն. (Ագաթ.։)

Ղամբարափայլ լուսով ջահացուցանել ընդ ոլորտս տիեզերաց զյիշատակ սրբոցն. (Սիսիան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ջահացուցանեմ
դու ջահացուցանես
նա ջահացուցանէ
մեք ջահացուցանեմք
դուք ջահացուցանէք
նոքա ջահացուցանեն
Imparfait
ես ջահացուցանեի
դու ջահացուցանեիր
նա ջահացուցանէր
մեք ջահացուցանեաք
դուք ջահացուցանեիք
նոքա ջահացուցանեին
Aoriste
ես ջահացուցի
դու ջահացուցեր
նա ջահացոյց
մեք ջահացուցաք
դուք ջահացուցէք
նոքա ջահացուցին
Subjonctif
Présent
ես ջահացուցանիցեմ
դու ջահացուցանիցես
նա ջահացուցանիցէ
մեք ջահացուցանիցեմք
դուք ջահացուցանիցէք
նոքա ջահացուցանիցեն
Aoriste
ես ջահացուցից
դու ջահացուսցես
նա ջահացուսցէ
մեք ջահացուսցուք
դուք ջահացուսցջիք
նոքա ջահացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ջահացուցաներ
դուք մի՛ ջահացուցանէք
Impératif
դու ջահացո՛
դուք ջահացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ջահացուցանիջիր
դուք ջահացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ջահացուսջի՛ր
դուք ջահացուսջի՛ք