adj.

at nurse, sucking.

adj.

Կերօղ զջամբ. մանկիկ՝ որ կերակրի ի ձեռն այլոց.

Կաթնածուծք եւ ջամբակերք՝ թաթաւեալ եւ թաթաղեալ պտղովք. (Եղիշ. հայր մեր.։)