va.

to cause exertion, to render diligent, to constrain, to give impulsion to, to push forward, to urge on, to spur on.

ն.

ἑκβιάζομαι cogo. Տալ ջանալ. փութացուցանել. ստիպել.

Ի խցկանէ անտի արտաքս ընթանալ ջանացուցանէ. (Եւագր. ՟Դ. 13։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ջանացուցանեմ
դու ջանացուցանես
նա ջանացուցանէ
մեք ջանացուցանեմք
դուք ջանացուցանէք
նոքա ջանացուցանեն
Imparfait
ես ջանացուցանեի
դու ջանացուցանեիր
նա ջանացուցանէր
մեք ջանացուցանեաք
դուք ջանացուցանեիք
նոքա ջանացուցանեին
Aoriste
ես ջանացուցի
դու ջանացուցեր
նա ջանացոյց
մեք ջանացուցաք
դուք ջանացուցէք
նոքա ջանացուցին
Subjonctif
Présent
ես ջանացուցանիցեմ
դու ջանացուցանիցես
նա ջանացուցանիցէ
մեք ջանացուցանիցեմք
դուք ջանացուցանիցէք
նոքա ջանացուցանիցեն
Aoriste
ես ջանացուցից
դու ջանացուսցես
նա ջանացուսցէ
մեք ջանացուսցուք
դուք ջանացուսցջիք
նոքա ջանացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ջանացուցաներ
դուք մի՛ ջանացուցանէք
Impératif
դու ջանացո՛
դուք ջանացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ջանացուցանիջիր
դուք ջանացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ջանացուսջի՛ր
դուք ջանացուսջի՛ք