ast.

stag.

s.

Անուն միոյ ի մոլորակաց. որ եւ ԵՂՋԵՐՈՒ ասի.

Լուծ՝ հող, եւ ջերի՝ ջուր՝ որ եւ այծ ... ծպաւոր՝ օդ. (փառազնոտ՝ հուր. Մեկն. ծն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եղջերիկ

Ջերիմ

Ջերին

Voir tout