s.

nerve, sinew;
fibre, string;
whip;

fig.

nerve, sinews, force, vigour;
— տեսաբանական, optic nerve;
լուծանիլ ջղաց, to become enervated;
զ—ս հարկանել ուրուք, to shock a person's nerves, to frighten, to terrify;

fig.

զ—ս հատանել ուրուք, to hurt a person's nerves, to weaken, to enervate.

s.

ՋԻԼ ՋԻՂ եւս եւ ՋԵՂ. νεῦρον, -ρία, -ρά nervus. Նեարդ պնդագոյն իբր լար անխզելի ի մարմնի կենդանեաց. զօդ յօդից ուժոյ՝ շարժութեան՝ քաջ զգայութեան.

Եօթն ջլօք գալարովք։ Ջիլս գալարս։ Խզեաց զջիլսն։ Ոսկերօք եւ ջլօք հանար զիս։ Ջիլք իմ լուծեալ են։ Ջիլք երկաթիք՝ պարանոց քո.եւ այլն։

Ձգական եւ ուժգնագոյն քան զմարմին, եւ գիջագոյն եւ կակղագոյն քան զոսկերս ստացաւ զօրութիւն ջիլքն։ Զոսկերս եւ զուղեղ կապելով առ միմեանս ջղիւք. (Պղատ. տիմ.։)

Անգայտ ոսկերօք եւ մարմնովք եւ ջղիւ. (անդ։)

Ջլօք երկաթեօք պնդեալ պահեն. (Եփր. պհ.։)

Ճարճատիւն հարաւ ամենայն ջղացն։ Ջղացն յուղեգնացութեանն յաւէտ ձգեցելոյ. (Եղիշ. ՟Ը։ Յհ. իմ. երեւ.։)

Նմանութեամբ, Ոյժ. զօրուծիւն.

Մեղաց ջիղք հարան, եւ սատանայի բռնութիւնն շիջաւ. (Ոսկ. ես.։)

Համբերութիւն ջիլ եւ զօրութիւն է անձին. (Կլիմաք.։)

Չարացն կեանք՝ ջիլք չարութեան լինին. (Եփր. աւետար.։)

Թագաւորն փառաց հետամուտ եղեալ՝ եհատ զջիղս աւազակին, եւ ձերբակալ առնելով կապեալ ած ի դատաստան մահու. (Արշ. ՟Ի՟Թ։)

Զո՞յր ուրուք ջիլս հարկանիցէ այնպիսի բանք. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 27։)

Իբր արջառաջիլ. ջալոտ.

Տանջեալ զնա ջղօք. (Արծր. ՟Ա. 5։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամոլաջիլ

Արջառաջիլ, ջլաց

Լայնաջիլ

Հաստաջիլ

Ոջիլ, ջլոց, ջլաց

Որջիլ, ջլաց

Ջանջիլ

*Փայտոջիլ

Voir tout