s. zool.

water-scorpion, scorpoena, father-lasher, cottus;
water-eft.

s.

Ազգ մողէզի՝ կարիճ ջրոյ կոչեցեալ.

Ծովային եպենէսն, որ ի հուր շրջի. Բայց այլ կայ փոքր՝ զինչ կանաչ մողեզ, ջրակարիճ ասեն. ողջն ի վեր լուղայ ի վերայ ջրոց. (Վանակ. հց.։)