vn.

to suffer from, to be ill of the dropsy, to become or grow dropsical.

ձ.

ὐδρωπιάω hydrope laboro. Հիւանդանալ ջրգողութեամբ. ջրգող լինել. սըսխա ըլլալ.

Ջրգողեցեալ ոգւոյս կերպարան՝ կայ ի տագնապի. (Վրք. հց. ՟Ը։ Նար. ՟Ժ՟Ը։)