s.

urine;
—ի աման, bladder, vesicle;
— մարմին, cf. Ջրահեղ անդամ.

Որպէս ջրահեղ (անդամ).

Սրեցին երկայն դղէգն, եւ արկին ի ջրհեղ ծածուկ մարմին նորա. (Հ. մարտ. ՟Ի՟Դ.։)

Եւ որպէս Մէզ. ջուր հեղեալ. ջրվաթ, շեռ, գող.

Թէ ջրհեղին ամանն տաք եւ չոր լինի, ջրհեղն դեղին լինի եւ մաղձախառն։ Երբ լնու, չկարէ արգելուլ զջրհեղն մարդն. (Բժշկարան.։ 3)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Նախջրհեղեղեան

Ջրհեղձ

Voir tout