va.

to pave;

ն.

(գրի վրիպակաւ եւ Սալայարկել). սալարկ կամ սալայատակ առնել.

Զերկարաձիգ ճանապարհն սալարկեաց՝ զամենայն քարեայ պողոտայ շինեալ. եւ զքաղաքն հռոմայ սալայարկեաց. (Մարթին.։)