s.

flagstone, flag.

s.

λεωπετρία laevis vel laevigata petra, saxum planum. Սալ քարեայ. տախտակ վիմարդեայ. վէմ ապառաժ կոկ. կամ ողորկեալ. ռմկ. սալքար

Ի վերայ սալաքարի եդի զնա։ Ետու զարիւն նորա ի վերայ սալաքարին, զի մի ծածկեսցի (ընդ հողով). (Եզեկ. ՟Ի՟Դ. 7. 8։)

Յատակս ջրին ի վերայ սալքարի բուսանի, եւ լինի բուրակն. եւ յոմանս սալաքար ի տեղի բուրակի լինի յեռեալ ի քարի աղն մատնեհար. (Մարթին.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սալաքարեմ, եցի

Voir tout