va.

to saddle.

ն.

ՍԱԽՏԵԼ. Հանդերձել զերիվարս սախտիւք.

Հեծէք ի սախտեալ երիվարս ճուշանով (ճօշիւք), եւ ոչ յանսախտս լատինս հելլով (կամ լեհլով). (Լմբ. առ լեւոն.։)