adj.

fickle, inconstant, unsteady, changeable;
agile, quick, nimble.

adj.

Գայթոտ. դիւրասահ. յողդող. դիւրափոփոխ. եւ խոտորեալ. զարտուղի. եւ Աջողակ. արագաշարժ.

Ըստ սայթաք եւ անհաստատ բնութեան կանանց. (Փարպ.։)

Հանապազ կոխէ զլին ամենայն չարեօքն, եւ զսայթաքն (կամ զսայթքն) ի բարւոյն. (Յիշատ. ի թուին հյ. ՟Լ՟Ձ՟Է։)

Լեզուօք (երեւեցաւ հոգին սուրբ), զի առ բանն ընտիր եւ սայթաք գործեսցէ. եւ հրեղինօք, զի զառաքեալսն մաքրեսցէ. (Տօնակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անսայթաք

Անսայթաքելի

Դիւրասայթաք

Սայթաքեմ, եցի

Սայթաքեցուցանեմ, ուցի

Սայթաքումն, ման

Voir tout