va.

to pound or crush in a mortar.

ն.

Ի սանդի հարկանել՝ ծեծել.

Ի սանդահարիլն ասէր, սանդահարեա՛ սանդահարեա՛ զպարկս անաքսարքեայ. քանզի ոչկարես զանաքսարքոս սանդահարել. (Նոնն.։)