s.

Ստայօդ գործքն յանուն ոմանց յառաքելոց. որ եւ ՊՐԱԿՔ ՍԱՒԱԹԱՅՔ ասին.

Զայս տեսլեամբ տեսեալ, սուրբ հարցն աւանդեալ, սապենէթ գրեալ. (Գանձ.։ 1)