adv.

thus, so, in this manner.

adv.

ὠσαύτως, οὔτως sic, ita, similiter. Սայապէս. սոյնապէս. այսպէս. ասանկ.

Սապէս եւ որք միանգամ այլ ինչ այսպիսիք ասին. (Արիստ. առինչ. ստէպ։ Տե՛ս եւ Խոր. ՟Ա. 3։ ՟Բ. 34։ ՟Գ. 4։)

Սապէս եւ առ իս եւս յեակար գրոյ տւեալ. (Յհ. կթ.։)

Կափուցեալ զաչս իբրեւ զխլուրդս. սապէս անիմաստից անձինք ինձ վարկցին. (Մագ. ՟Չ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հանդիսապէս

Voir tout