vn.

to become a devil, to be malevolent.

չ.

ՍԱՏԱՆԱՅԱՆԱԼ. Լինել իբրեւ զսատանայ նմանօղ սատանայի.

նեղութեամբք եւ պէսպէս փորձութեամբք, զոր կրեցին ի սատանայէ եւ ի սատանայեցլոց ի մարդկանէ. (Նար. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես սատանայանամ
դու սատանայանաս
նա սատանայանայ
մեք սատանայանամք
դուք սատանայանայք
նոքա սատանայանան
Imparfait
ես սատանայանայի
դու սատանայանայիր
նա սատանայանայր
մեք սատանայանայաք
դուք սատանայանայիք
նոքա սատանայանային
Aoriste
ես սատանայացայ
դու սատանայացար
նա սատանայացաւ
մեք սատանայացաք
դուք սատանայացայք
նոքա սատանայացան
Subjonctif
Présent
ես սատանայանայցեմ
դու սատանայանայցես
նա սատանայանայցէ
մեք սատանայանայցեմք
դուք սատանայանայցէք
նոքա սատանայանայցեն
Aoriste
ես սատանայացայց
դու սատանայասցիս
նա սատանայասցի
մեք սատանայասցուք
դուք սատանայասջիք
նոքա սատանայասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սատանայանար
դուք մի՛ սատանայանայք
Impératif
դու սատանայացի՛ր
դուք սատանայացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու սատանայասջի՛ր
դուք սատանայասջի՛ք