va.

to cut vertically, to escarp, to cut steep down.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես սեպացուցանեմ
դու սեպացուցանես
նա սեպացուցանէ
մեք սեպացուցանեմք
դուք սեպացուցանէք
նոքա սեպացուցանեն
Imparfait
ես սեպացուցանեի
դու սեպացուցանեիր
նա սեպացուցանէր
մեք սեպացուցանեաք
դուք սեպացուցանեիք
նոքա սեպացուցանեին
Aoriste
ես սեպացուցի
դու սեպացուցեր
նա սեպացոյց
մեք սեպացուցաք
դուք սեպացուցէք
նոքա սեպացուցին
Subjonctif
Présent
ես սեպացուցանիցեմ
դու սեպացուցանիցես
նա սեպացուցանիցէ
մեք սեպացուցանիցեմք
դուք սեպացուցանիցէք
նոքա սեպացուցանիցեն
Aoriste
ես սեպացուցից
դու սեպացուսցես
նա սեպացուսցէ
մեք սեպացուսցուք
դուք սեպացուսցջիք
նոքա սեպացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սեպացուցաներ
դուք մի՛ սեպացուցանէք
Impératif
դու սեպացո՛
դուք սեպացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու սեպացուցանիջիր
դուք սեպացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու սեպացուսջի՛ր
դուք սեպացուսջի՛ք