adj.

born today.

adj.

Այսօրածին. եկեալ ի ծնունդ ժամանակեայ.

Ի վաղնջուց հետէ հաւեալ ձայնէր զսերկածին էակն զ՝ի վերայ փայտին արտաշնչացեալ. (Թէոդոր. խչ.։)