vn.

cf. Սերտիմ.

cf. Սերտիմ.

Սիրով սերտացեալ։ Հաւատով աստուծոյ սերտացելոց. (Գանձ.։ Պտմ. ձ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես սերտանամ
դու սերտանաս
նա սերտանայ
մեք սերտանամք
դուք սերտանայք
նոքա սերտանան
Imparfait
ես սերտանայի
դու սերտանայիր
նա սերտանայր
մեք սերտանայաք
դուք սերտանայիք
նոքա սերտանային
Aoriste
ես սերտացայ
դու սերտացար
նա սերտացաւ
մեք սերտացաք
դուք սերտացայք
նոքա սերտացան
Subjonctif
Présent
ես սերտանայցեմ
դու սերտանայցես
նա սերտանայցէ
մեք սերտանայցեմք
դուք սերտանայցէք
նոքա սերտանայցեն
Aoriste
ես սերտացայց
դու սերտասցիս
նա սերտասցի
մեք սերտասցուք
դուք սերտասջիք
նոքա սերտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սերտանար
դուք մի՛ սերտանայք
Impératif
դու սերտացի՛ր
դուք սերտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու սերտասջի՛ր
դուք սերտասջի՛ք