s.

ink.

s.

μέλαν atramentum. Սեւաւ դեղ, այսինքն ներկ. սեւակ. մելան. թանաք.

Եղէգն եւ սեւադեղն մեռեալ գործի են։ Եղեգանն եւ սեւադեղոյ, եւ այլն. (Սեբեր. ՟Գ։)

Ոչ կամեցայ քարտիսիւ եւ սեւադեղով գրել. (Սարգ. ՟բ. յհ. ՟Բ։)

Սեւադեղով դացես դրոշմեալ. (Նախ. ՟բ. եզր.։)

Քան զայսորիկ՝ զորըս գրեցի, սեւադեղովս արձան յայտնի. (Ոսկիփոր.։)