ՍԵՓԱԿԱՆ կամ ՍԵՊՀԱԿԱՆ. cf. Սեպհական.

Որպէս աստուծոյ սեփական է արքայութիւն, եւ մեզ կամեցաւ սեփական առնել։ Ոչ միայն սեպհականացն երկոտասանիցն, այլեւ զայլոց մատուցելոցն։ Զտէր աստուած մեր (ասելով)՝ սեփական եւ առանձինն կոչէ զանունն աստուծոյ ի վերայ իսրայէլի. (Յճխ. ՟Ի։ Կորիւն.։ Շ. բարձր.։)

Քրիստոս ետ զիմաստութիւն եւ զխորագիտութիւն սեփական աշակերտաց իւրոց. (Համամ առակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սեփականագունդ

Voir tout