s.

troops composed of nobles.

adj.

Որպէս Գունդ ազատական կամ սեպհական ումեք եղեալ.

Առաջի ժողովրդեանն, եւ սեփականագունդ հեծելոցն. (Մեսր. երէց.։)