va.

to prove to be false, to render vain, to adulterate.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես սըտացուցանեմ
դու սըտացուցանես
նա սըտացուցանէ
մեք սըտացուցանեմք
դուք սըտացուցանէք
նոքա սըտացուցանեն
Imparfait
ես սըտացուցանեի
դու սըտացուցանեիր
նա սըտացուցանէր
մեք սըտացուցանեաք
դուք սըտացուցանեիք
նոքա սըտացուցանեին
Aoriste
ես սըտացուցի
դու սըտացուցեր
նա սըտացոյց
մեք սըտացուցաք
դուք սըտացուցէք
նոքա սըտացուցին
Subjonctif
Présent
ես սըտացուցանիցեմ
դու սըտացուցանիցես
նա սըտացուցանիցէ
մեք սըտացուցանիցեմք
դուք սըտացուցանիցէք
նոքա սըտացուցանիցեն
Aoriste
ես սըտացուցից
դու սըտացուսցես
նա սըտացուսցէ
մեք սըտացուսցուք
դուք սըտացուսցջիք
նոքա սըտացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սըտացուցաներ
դուք մի՛ սըտացուցանէք
Impératif
դու սըտացո՛
դուք սըտացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու սըտացուցանիջիր
դուք սըտացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու սըտացուսջի՛ր
դուք սըտացուսջի՛ք