va.

to harness a horse, to caparison.

ն.

ՍԹԱՐԵԼ. Սփռել. յն. ստրօ՛ննիմի. լտ. ստէ՛ռնօ. στρώννυμι sterno.

Ի վերայ յաւանակի իշոյ նստեալ եմուտ յերուսաղէմ, սթարելովն եւ նստելովն ի նմա. (Իրեն. առ Լեհ.։)