s.

air, pride, ostentation.

s.

Սիգալն. շուք. փառաւորութիւն.

Յիշկան եւ եթ նստել, եւ ընդ այն աւելի ինչ սիդանս ոչ խնդրել. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 13։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սիգանք
accusatif սիգանս
génitif սիգանաց
locatif սիգանս
datif սիգանաց
ablatif սիգանաց
instrumental սիգանաւք