adj.

walking or curveting proudly.

adj.

որ քայլէ սիգալով. սիգաճեմ.

Զերիվարն ի սիգաքայլ արշաւանս արարեալ։ Սիգաքայլ երիվարուն եհաս հանդեպ ճակատու գնդին։ Վաղս առեալ սիգաքայլ ճեմարանօք. (Արծր. ՟Ա. 14։ ՟Դ. 2. 11։)

Չէ արժան սիգաքայլ երիվարօք յօրանալ. (Շ. ընդհանր.։)

Ի վերայ վեհաւետ ջուրդ ովկիանոյն սիգաքայլ ոտիւք սրընթացութեամբ սխրացեալ. (Երզն. լս.։)