adj.

inciting to love;
incited by love.

adj.

Կամ է Ի սիրոյ շարժեալ, կամ Ամնձրեւաբեր (ի բառէդ Սիր).

Սէր ի յամպոյ յամպ սիրաշարժ օդոյն ծօղեալ՝ ի նոյն գեղման վայր իջուցեալ կաթս անձրեւաց. (Նար. տաղ ծն.։)