ՍԻՒՂՈԲԱՅ կամ ՍԻՒՂՂՈԲԱՅ. cf. սիղոբայ.

Սիւղոբայից զհետ երթալով՝ թողուս զիրսն. (Առ որս. ՟Զ։)

Ողջ ածել զսիւ ղոբայ եւ զկապս հայերէն լեզուոյն. (Կորիւն.։ 4)