s.

little column;
ելեկտրական —, electric pile.

s.

στύλος columna. կամ ըստ հայումս՝ κιονίσκος, κιονίς, στυλίσκος, στυλίς columella. Սիւն փոքրիկ. ... տես. (Ել. ՟Ի՟Զ. 16 = 18։ ՟Լ՟Է. 11։)

Որպիսի սիւնակք, կամ որպիսի ապարումք. (Ոսկ. ես.։) (Այլ է եւ սունակ. զոր տեսցես)։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հնգսիւնակ սրահ

Ութսիւնակ

Սիւնական, ի, աց

Սիւնակեաց, կեցաց

Voir tout