adj.

sharp-pointed, piercing, keen.

Սրեալ որպէս սլաք. սայրասուր.

Մատուցեալ փորձիչն՝ լիագիրկ աղեղամբ ձգէր նետս սլաքեալ կերակրոյն տենչանօք. (Արիստակ. մկրտ.։)