s.

ՍԽԱԼԱԿՈՒԹԻՒՆ ՍԽԱԼԱԿՈՒՄՆ. Դանդաչումն յարբեցութենէ.

Դեռ երեք ժամ է, եւ ոչ աղայոց է ժամ ուտելոյ, թող թէ կատարեալ արանց արբեցութեան եւ սխալակութեան. (Տօնակ.։)

Զոմանս տեսի ... պատճառաւ արամունեան յարբեցութիւն եւ ի սխալակումն խոտորեալ. (յն. լոկ, յարբեցութիւն). (Բրս. յուդիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սխալակութիւն սխալակութիւնք
accusatif սխալակութիւն սխալակութիւնս
génitif սխալակութեան սխալակութեանց
locatif սխալակութեան սխալակութիւնս
datif սխալակութեան սխալակութեանց
ablatif սխալակութենէ սխալակութեանց
instrumental սխալակութեամբ սխալակութեամբք