s.

drunkenness, intoxication.

s.

ՍԽԱԼԱԿՈՒԹԻՒՆ ՍԽԱԼԱԿՈՒՄՆ. Դանդաչումն յարբեցութենէ.

Դեռ երեք ժամ է, եւ ոչ աղայոց է ժամ ուտելոյ, թող թէ կատարեալ արանց արբեցութեան եւ սխալակութեան. (Տօնակ.։)

Զոմանս տեսի ... պատճառաւ արամունեան յարբեցութիւն եւ ի սխալակումն խոտորեալ. (յն. լոկ, յարբեցութիւն). (Բրս. յուդիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սխալակումն սխալակմունք
accusatif սխալակումն սխալակմունս
génitif սխալակման սխալակմանց
locatif սխալակման սխալակմունս
datif սխալակման սխալակմանց
ablatif սխալակմանէ սխալակմանց
instrumental սխալակմամբ սխալակմամբք